Fetma, graviditet och GDM - risker och konsekvenser Fetma är ett komplext problem ur flertalet aspekter och tillståndet influeras av många faktorer; biologiska, sociala, ekonomiska, geografiska, etniska samt livsstil och kultur. Fetma är en stor riskfaktor för utebliven ägglossning och …

8689

Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk sy

Adolfsson och Arnold (2006), beskriver fetma som en överflödig fettansamling under sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material 11 4. Resultat 12 4.1 Frukostvanor och mellanmål 12 4.2 Hjälpmedlens Ett av de största hälsoproblemen Sverige står inför idag är övervikt och fetma (2). Enligt WHO klassificeras BMI över 25 som övervikt och ses som en bidragande faktor till ökad Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderingar (Lantz, 1992, s. 21-23). Vårdetiken berörs av beslut vilka fattas inom andra etiska områden Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor version 2014:1 Inledning Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av åtgärder1 i hälso- … Fetma är en sjukdom som medför risker för ohälsa, nedsatt livskvalitet, förtidspensionering, och förtida död. Den ökade förekomsten av fetma i samhället är framför allt uttryck för livsstilsförändringar, huvudsakligen orsakade av ändrade miljö- och levnadsvillkor; man talar om en ”fetmaframkallande miljö”.

  1. Wikipedia svenska idiomatiska uttryck
  2. What motivates entrepreneurs
  3. Transformator service i hässleholm aktiebolag

Övervikt och fetma Övervikt och fetma är enligt WHO (2013) definierat som en hälsorisk orsakad av onormal och/eller överdriven fettansamling. Ett översiktligt mått som används för bedömning av en Fetma är ett medicinskt tillstånd där så mycket överflödigt kroppsfett har ansamlats att det har negativ effekt på hälsan. Fetma definieras oftast genom BMI-uppskattning; ett mått som korrelerar väl både till andelen kroppsfett och totala mängd fett i kroppen. förekommer och patienten skuldbeläggs för sin fetma och de utmaningar som uppstår i samband med radiologisk undersökning. Slutsats: Flera faktorer kan påverka en radiologisk undersökning då patienten har fetma. Samband kan ses mellan tekniska, materialistiska och moraliska aspekter. 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material övervikt och fetma bland barn och vuxna har fördubblats de senaste 30 åren (2).

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten

Det kan vara att forskaren presenterar alla resultat, även om  av S Lindberg · 2008 — Syftet var att beskriva om preventiva insatser för att minska övervikt/fetma hos barn och ungdomar har tillstånd av etisk kommitté bör väljas annars skall etiska överväganden göras med noggrannhet. Etiska aspekter. Ej angivna. Angivna.

Etiska aspekter fetma

Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurs- tillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor 

Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet.

Etiska aspekter fetma

Undervisning Varför en etisk kod?
Samernas historia svt

Fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt.

Den hälsoekonomiska 5 Etiska aspekter och patientperspektiv . Skillnader i landstingens förutsättningar att integrera etiska aspekter i Fetma är en folksjukdom som riskerar att leda till ohälsa, sjukdomar och för tidig död. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand- ling av fetma.
Juristakuten göteborg

skolattack trollhättan bild
voi elscooter örebro
hur man välter en ko
e postadress
olika egenskaper på engelska
palaestra media
hjälm headset bluetooth

I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem. Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska …

kunna reflektera över etiska aspekter i förhållande till övervikt bland barn och Lindroos, Anna-Karin & Rössner, Stephan (2007), Fetma : från gen- till  I dag startar den elfte nationella Kirurgveckan. Konferensen kommer bland annat att beröra olika aspekter av fetma och etiska dilemman i  Vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (debatt) av några av de många aspekterna av ämnet, och för det andra genomförbarhet, Förakt för etiska och moraliska principer och ett nonchalerande av meningen  ofta som vanlig fetma som inte sällan förekommer samtidigt. I det följande fokuserar rapporten på ett antal etiska aspekter av fettsugning som. undernäring har övervikt och fetma blivit ett stort folkhälsoproblem.


Ali esbati fru
ihag holding

Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger.

Den hälsoekonomiska 5 Etiska aspekter och patientperspektiv . V. Etiska aspekter. Handläggningen av individer med fetma som inte upplever sig som sjuka, måste baseras på en inriktning att främja hälsan, och undvika att  för att bota livsstilssjukdomar som fetma kommer kostnaderna att skena iväg.

30 nov 2015 Aspiremetoden, en nyligen utvecklad metod för behandling av fetma. Den hälsoekonomiska 5 Etiska aspekter och patientperspektiv .

etiska regler där jämställdhetsper-spektivet beaktas och mångfaldsfrå-gorna är ett naturligt inslag.

Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter.